Jincheng Yu (余金城)


如图所示

Contact

Address: 清华
HomePage: 没有
Email: yujincheng☺yujiNOSPAMMINGncheng·me
Phone: 18811367582
Fax: 暂无

Selected Publications


Conference Papers

  • Jincheng Yu, Kaiyuan Guo, Yiming Hu, Xuefei Ning, Jiantao Qiu, Huizi Mao, Song Yao, Tianqi Tang, Boxun Li, Yu Wang, and Huazhong Yang, Real-time object detection towards high power efficiency , to appear in DATE 2018, 2018, pp.704-708. pdf
  • Jincheng Yu, Yiming Hu, Xuefei Ning, Kaiyuan Guo, Jiantao Qiu, Yu Wang, Huazhong Yang, Instruction Driven Cross-Layer CNN Accelerator with Winograd Transformation on FPGA , in ICFPT 2017, 2017, pp.227-230. pdf slide

copyright 2019 © NICS Lab of Tsinghua University